N A T J E Č A J za sportske udruge

Temeljem čl. 76. Zakona o sportu (NN 71/06, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16), čl. 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, čl.47. Statuta Općine Tordinci (Službeni vjesnik VSŽ 20/13) Pravilnika o sufinanciranju udruga građana koje djeluju na području Općine Tordinci, Općinski načelnik Općine Tordinci objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ

ZA FINANCIRANJE GODIŠNJEG PROGRAMA UDRUGA U SPORTU OPĆINE TORDINCI 2018. GODINE

 1. U proračunu Općine Tordinci za 2018. godinu osigurana su sredstva za financijsku potporu programima sportskih udruga namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u području sporta definiranih prioritetima utvrđenim od strane Općine Tordinci, a obuhvaćaju aktivnosti:- Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži;
  – Djelovanje sportskih udruga;
  – Sportska priprema, domaća i međunarodna natjecanja;
  – Sportsko – rekreacijske aktivnosti građana;
  – Sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s posebnim potrebama.Predviđeni iznos ukupnih sredstava koji će biti na raspolaganju u proračunu Općine Tordinci za sufinanciranje programa u području sporta u 2018. godinu, odnosno iznos koji će se temeljem ovog natječaja moći dodijeliti sportskim udrugama (klubovima) za provedbu programa u sportu je 150.000,00 kn.
 2. Na ovaj javni natječaj mogu se javiti sve udruge sa sjedištem na području općine Tordinci kao i one udruge koje provode aktivnosti od interesa za Općinu Tordinci, čiji su ciljevi i djelatnosti usmjereni ka zadovoljavanju javnih potreba stanovnika općine Tordinci u području sporta, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti i čije aktivnosti Upravni odjel Općine Tordinci ne ocijeni kao gospodarsku djelatnost, što je podrobnije definirano u Uputama za prijavitelje.Udruge koje se javljaju na ovaj javni natječaj moraju biti upisane u Registru udruga, moraju biti upisane u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija, dostaviti dokaz da su svoje statute uskladile s odredbama Zakona o udrugama, te moraju ispunjavati sve druge uvjete propisane natječajem, odnosno Uputama za prijavitelje.
  Prijave je potrebno ispunjavati sukladno Uputama za prijavitelje koje će biti objavljene na web stranici Općine Tordinci www.tordinci.hr zajedno s objavom natječaja.
 3. Prijave se podnose na posebnim obrascima koji su sastavni dio ovog Javnog natječaja te se nalaze na službenim stranicama Općine Tordinci www.tordinci.hr.
 4. Rok za podnošenje prijava traje od dana objave do 01. ožujka 2018. godine u 12: 00 sati.Prijavnice s odgovarajućom dokumentacijom dostavljaju se u jednom primjerku u zatvorenoj omotnici osobno ili preporučeno poštom na adresu:
  OPĆINA TORDINCI
  TRG HRVATSKIH ŽRTAVA 9.

32214 TORDINCI
Na vanjskom dijelu omotnice potrebno je istaknuti puni naziv i adresu prijavitelja s napomenom:

„Javni natječaj za financiranje programa udruga za 2018. godinu – Ne otvaraj“

 

KLASA: 421-01/18-01/17

URBROJ: 2188/13-18-02

Tordinci, 30. siječnja 2018. godine

                                                                                                                 OPĆINSKI NAČELNIK

Željko Matanović

Upute za prijavitelje sport 2018

Izjava o tocnosti i istinitosti podataka

Obrazac-IZJAVA_O_NEPOSTOJANJU_DVOSTRUKOG_FINANCIRANJA

Obrazac-IZJAVA_O_NEKAŽNJAVANJU

Obrazac-PRORACUNA

Obrazac-evidencija-prisutnosti

Obrazac za opis programa ili projekta

Odluka_o načinu_raspodjele_sredstava_iz_proračuna_Opčine_Tordinci_za_2018._godinu_za_sport