JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE GODIŠNJEG PROGRAMA UDRUGA U SPORTU, KULTURI, RELIGIJI I DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA OPĆINE TORDINCI ZA 2017.GODINU

Temeljem čl. 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, čl. 47. Statuta Općine Tordinci (Službeni vjesnik VSŽ 20/13) i čl. 15. Pravilnika o sufinanciranju udruga građana koje djeluju na području Općine Tordinci, Općinski načelnik Općine Tordinci donosi

 

JAVNI POZIV
ZA FINANCIRANJE GODIŠNJEG PROGRAMA UDRUGA U SPORTU, KULTURI, RELIGIJI I  DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA OPĆINE TORDINCI ZA 2017.GODINU

 

1. U proračunu Općine Tordinci za 2017.g. osigurana su sredstva za financijsku potporu programa u sportu, kulturi, religiji i društvenoj djelatnosti definiranih prioritetima utvrđenim od strane Općine Tordinci, a obuhvaćaju aktivnosti:

 

Ø Sport

• Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži;

• Djelovanje sportskih udruga;

•  Sportska priprema, domaća i međunarodna natjecanja;

• Sportsko – rekreacijske aktivnosti građana;

•  Sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s posebnim potrebama.

 

Ø Povećanje turističke ponude

• Zaštita i promicanje tradicijske baštine Općine Tordinci

• promicanje vrednota, predmeta, aktivnosti i drugih običaja tradicijske baštine,

• obrazovanje djece i mladih o važnosti očuvanja tradicijske baštine,

 

Ø Odgoj i obrazovanje

• Poticanje i afirmacija kulturnog, glazbenog i inog stvaralaštva djece i mladih

• Odgojno-obrazovni rad s djecom i mladima s posebnim potrebama (djeca i mladi s teškoćama u razvoju, djeca i mladi s invaliditetom, djeca i mladi sa zdravstvenim teškoćama, darovita djeca i mladi),

• Organizacija izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti,

• Manifestacije stvaralaštva djece i mladih,

• Organizacija kulturno-umjetničkih manifestacija djece i mladih,

• Sigurnost djece i mladih, prevencija nasilja među djecom i mladima,

• Prevencija svih oblika ovisnosti djece i mladih.

 

Ø Kultura

Poticanje i afirmacija kulturnog amaterizma

• Glazbeno-scenske aktivnosti,

• Kulturno – umjetnička društva,

• Organizacija redovnih programa

• Informatičko-medijski programi,

• Muzejsko – galerijska djelatnost i likovne umjetnosti

• Sudjelovanje na općinskim manifestacijama,

• Promocija izvan Općine Tordinci.

 

 

Ø Ekologija i zaštita okoliša

• projekti koji se odnose na neposrednu edukaciju stanovništva u području zaštite okoliša i prirode, održivog razvoja i održivog gospodarenja otpadom;

2. Predviđeni iznos ukupnih sredstava koji će biti na raspolaganju u proračunu Općine Tordinci za sufinanciranje programa, odnosno iznos koji će se temeljem ovoga natječaja moći dodijeliti udrugama za provedbu programa je 480.000,00 kn.
3. Na ovaj javni poziv mogu se javiti sve registrirane udruge sa sjedištem na području općine Tordinci čiji su ciljevi i djelatnosti usmjereni ka zadovoljavanju javnih potreba stanovnika općine Tordinci u području sporta, kulture, religije i društvenih djelatnosti, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti i čije aktivnosti Upravni odjel Općine Tordinci ne ocijeni kao gospodarsku djelatnost, što je podrobnije definirano u Uputama za prijavitelje.

Udruge koje se javljaju na ovaj javni poziv moraju biti upisane u Registru udruga, moraju biti upisane u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija, dostaviti dokaz da su svoje statute uskladile s odredbama Zakona o udrugama, te moraju ispunjavati sve druge uvjete propisane natječajem, odnosno Uputama za prijavitelje.

Prijave je potrebno ispunjavati sukladno Uputama za prijavitelje koje će biti objavljene na web stranici Općine Tordinci www.tordinci.com zajedno s objavom Poziva.
4. Prijave se podnose na posebnim obrascima koji su sastavni dio ovog Javnog poziva te se nalaze na službenim stranicama Općine Tordinci www.tordinci.com

 

5. Rok za podnošenje prijava traje od dana objave do 28. veljače 2017.g. u 12.00h.

Prijavnice s odgovarajućom dokumentacijom dostavljaju se u jednom primjerku u zatvorenoj omotnici osobno ili preporučeno poštom na adresu:

OPĆINA TORDINCI
TRG  HRVATSKIH ŽRTAVA 9.
32214 TORDINCI

Na vanjskom dijelu omotnice potrebno je istaknuti puni naziv i adresu prijavitelja s napomenom:

„Javni poziv za financiranje programa udruga za 2017.g.-Ne otvaraj“

 

 

KLASA: 421-01/17-02/5

URBROJ: 2188/13-17-02

Tordinci, 31. siječnja 2017.g.

3.1.1. obrazac PRIJAVNICA ZA SPORT

3.1.2. obrazac PRIJAVNICA ZA KULTURU, RELIGIJU I DRUŠ. DJEL.

3.2.1.obrazac PRORACUNA ZA SPORT

3.2.2. obrazac PRORAČUNA ZA KULTURU, RELIGIJU I DRUŠ. DJEL.

3.3.obrazac IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA

3.4. obrazac IZJAVA O NEKAŽNJAVANJE

3.5. obrazac IZJAVE O PARTNERSTVU

04-obrazac-PRORACUNA

4.1.1.obrazac OPIS PROVEDENOG PROGRAMA ZA SPORT

4.1.2. obrazac OPIS PROVEDENOG PROGRAMA ZA KULTURU, RELIGIJU I DRUŠ. DJELATNOSTI

4.2.1. obrazac FIN.IZVJ. REALIZIRANOG PROGRAMA ZA SPORT

4.2.2. obrazac FIN.IZVJ.REALIZIRANOGPROGRAMA iz kulture, religije i druš. djel.

OPĆINSKI NAČELNIK

Željko Matanović