J A V N I P O Z I V za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Tordinci

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 04/18) i članka 47. Statuta Općine Tordinci („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj 20/13.), sukladno Planu prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Tordinci za 2018. godinu, Općinski načelnik Općine Tordinci objavljuje

 

JAVNI POZIV

za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Tordinci

 

I.

U cilju provedbe programa, odnosno korištenja mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“, Općina Tordinci objavljuje javni poziv za dostavu prijava za prijam polaznika / polaznica na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

 

II.

Osobe koje se mogu prijaviti na ovaj poziv i dostaviti svoju prijavu, u trenutku odobravanja zahtjeva od strane HZZ-a, trebaju ispunjavati uvjete za korištenje mjere stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, te da ispunjavaju uvjet tražene struke i razine obrazovanja za obavljanje poslova radnog mjesta za čije se obavljanje prima na stručno osposobljavanje.

 

III.

Polaznik/ polaznica stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa prima se na određeno vrijeme od 12 mjeseci u Upravni odjel za društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu za slijedeća radna mjesta:

 

Red

broj

Upravni odjel Naziv radnog mjesta Stručna sprema Broj
1. Jedinstveni upravni odjel stručni suradnik VSS, završen diplomski sveučilišni studij prava 1

 

 

IV.

Osobe koje podnose prijavu za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa obvezni su priložiti:

 

1. životopis

2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice ili domovnice);

3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe – prema točki III. Javnog poziva)

4. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, (koji ne smije biti stariji od 6 mjeseci od dana objave ovog Javnog poziva);

5. vlastoručno potpisanu izjavu da kod kandidata / kandidatkinje ne postoje zapreke iz članka 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (potpis na izjavi nije potrebno ovjeriti; izjava je prilog Javnog poziva).

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja pisanog ugovora o stručnom osposobljavanju dužne dostaviti na uvid originalne dokumente.

 

V.

Za osobe za koje se utvrdi da su podnijele pravodobne i uredne prijave, biti će zatraženo od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje provjera ispunjavanja uvjeta za korištenje mjere „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“.

Osoba za koju se dobije pozitivan povratni odgovor od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, bit će pozvana na intervju.

Za osobu koja bude izabrana, Općina Tordinci će Hrvatskom zavodu za zapošljavanje podnijeti zahtjev za sufinanciranje programa stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, te će se po dobivenom odobrenju od strane Zavoda s tom osobom sklopiti Ugovor o međusobnim pravima i obvezama koja se odnose na stručno osposobljavanje. Novčanu pomoć za vrijeme stručnog osposobljavanja za rad polazniku isplaćuje Hrvatski zavod za zapošljavanje.

 

VI.

Prijave se podnose preporučeno putem pošte ili osobno na adresu:

Općina Tordinci, Trg hrvatskih žrtava 9., 32214 Tordinci, sa naznakom „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“.

Dodatni upiti mogu se poslati putem elektroničke pošte – na mail adresu: opcina.tordinci@vu.t-com.hr.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave ovog Javnog poziva pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i web stranicama Općine Tordinci.

U prijavi na Javni poziv osobe trebaju navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, adresu elektroničke pošte)

 

VII.

Osoba koja ne podnese pravodobnu i/ili urednu prijavu ili osoba za koju se utvrdi da ne ispunjava neki od uvjeta ovog Javnog poziva ne

e se smatrati kandidatom i njihove prijave neće biti razmatrane. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u točki IV. ovog Javnog poziva.

Za kandidate / kandidatkinje koji se ne odazovu pozivu za razgovor, smatrat će se da su odustali od prijave.

Po završetku postupka prijma polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa temeljem ovog Javnog poziva, svim osobama koje su podnijele prijavu, a nisu izabrane, putem pošte na adresu navedenu u prijavi biti će vra

ena dokumentacija priložena prijavi.

 

 

KLASA: 112-01/18-02/33

URBROJ:2188/13-18-02

 

Tordinci, 14. veljače 2018.

 

                                                                                                                                                                                             OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                                                                                               OPĆINE TORDINCI

Željko Matanović