JAVNI POZIV za prijem u radni odnos

Na temelju članka 48. Statuta Općine Tordinci(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, br. 4/18), te sukladno Programu za sufinanciranje/financiranje zapošljavanja u javnom radu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Vinkovci,  općinski načelnik objavljuje:

JAVNI POZIV

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci provedbom

Programa za sufinanciranje/financiranje zapošljavanja u javnom radu

Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

 

Trajanje programa:    6 mjeseci

Broj traženih radnika/ca: 7

Mjesto rada: područje Općine Tordinci

I. Opis poslova:         1. Radovi na održavanju čistoće i uređenja zelenih površina

-poslovi obuhvaćaju radove na održavanju čistoće: uklanjanje otpada ručnim putem iz međuprostora ulica, ručno skupljanje otpadaka s javnih površina i javnih staza, pražnjenje spremnika za otpad, ručno čišćenje prostora oko kontejnera za odvojeno prikupljanje sirovina, ručno čišćenje općinskih ulica,

– radovi na održavanju zelenih površina:   čišćenje i grabljanje travnjaka od lišća, šiblja, smeća i drugog otpada sa razgrtanjem krtičnjaka, čišćenje putova od korova, utovar u vozilo, propuštanje oborinskih voda sa zasijecanjem i profiliranjem jaraka u zelenoj površini prema slivnicima za vrijeme kišnih perioda,

– radovi na održavanju zelenih površina i hortikulture: grabljanje travnjaka, plitko okopavanje ukrasnog grmlja, plijevljenje ukrasnog grmlja od korova,  orezivanje granja, odstranjivanje slomljenih i suhih grana ostalog biljnog raslinja, rezanje suhih stabljika i čišćenje trajnog cvijeća te ručni utovar,

-radovi na iskopu sadnih jama za drveće i ukrasno bilje: iskop sadnih jama za drveće i ukrasno bilje, plitko okopavanje ukrasnog grmlja, pomoć kod iskopa panjeva,

– radovi na uređenju mjesnih groblja,

-radovi na uređenju dječjih igrališta,

-radovi na čišćenju autobusnih ugibališta,

-radovi na čišćenju divljih deponija,

2.  Radovi na održavanju cesta

-poslovi obuhvaćaju: planiranje terena, ručni iskop, ručno skidanje bankina, ručni popravak oštećenih bankina s utovarom viška materijala,

-radovi šljunčanja, zatrpavanja udarnih rupa, proširivanje putova i sl.,

– sječa granja i košnja trave uz nerazvrstane ceste, uklanjanje, odvoz i spaljivanje granja,

-radovi na uređenju kanala uz nerazvrstane ceste koji obuhvaćaju: ručno čišćenje cestovnih jaraka, ručni iskop za cijevne propuste s polaganjem cijevi, čišćenje i osposobljavanje prilaza slivnicima i odvodnim jarcima, produbljenje korita oborinskih kanala,

– ostali poslovi na održavanju nerazvrstanih cesta

II. Ciljane skupine:

  1. bez obzira na duljinu prijave u evidenciju: hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, osobe bez stečene kvalifikacije, osobe sa invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, Romi, beskućnici
  2. mlade osobe do 29 godina prijavljene u evidenciju nezaposlenih do 4 mjeseca,
  3. mladi do 25 godina prijavljeni u evidenciju duže od 6 mjeseci te mladi do 29 godina prijavljeni u evidenciju duže od 12 mjeseci,
  4. osobe starije od 50 godina prijavljene u evidenciju dulje od 6mjeseci,
  5. osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih 3 i više godina;

III. Prijavi za javni poziv prilažu se:

– zamolba s brojem kontakt telefona/mobitela – kratak životopis

– preslika svjedodžbe

– potvrdu o stažu izdanu od strane HZMO prema prebivalištu

– preslika osobne iskaznice

-potvrdu HZZ-o na temelju evidencije nezaposlenih

-dokaz o završenoj školi

Podnositelji su u životopisu dužni dostaviti podatke o dosadašnjem sudjelovanju u javnim radovima te naznačiti kojoj skupini iz točke II. Pripadaju i priložiti odgovarajuću potvrdu ili dokaz npr.za osobe sa invaliditetom:Rješenje o invaliditetu i sl.

Zamolbe poslati poštom ili donijeti u prostorije Općine Tordinci, Trg hrvatskih žrtava 9, 32214 Tordinci, s naznakom „Javni poziv-Program javnih radova 2018.god.“ u roku od 8 dana od dana objave ovog Natječaja. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Klasa:100-01/18-01/87

Urbroj: 2188/13-18-01

Tordinci, 22.05.2018. godine

                                                                                Općinski načelnik                              

                                                     Željko Matanović

Oglas HZZ