Uputa za postupanje Ministarstva uprave

Uputa za postupanje Ministarstva uprave, KLASA: 023-01/20-01/114 od 13. ožujka 2020. godine, u svezi sa održavanjem sjednica predstavničkog tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.