JAVNI NATJEČAJ za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Općini Tordinci za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „Tu smo za vas – faza III“

Na temelju Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o financiranju projekata „Zaželi – Program zapošljavanja žena – faza III“, KLASA: 983-01/20-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/3-22-37 od 6. prosinca 2022. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. UP.02.1.1.16.0373 od 19. prosinca 2022. godine, te članka 48. Statuta Općine Tordinci (Službeni vjesnik VSŽ 9/21), Općinski načelnik Općine Tordinci objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Općini Tordinci za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „Tu smo za vas – faza III“

Radno mjesto: Radnica za pomoć i potporu starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju

1. Broj traženih radnica: 20 osoba

2. Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno – 6 mjeseci

3. Radno vrijeme: puno radno vrijeme

4. Mjesto rada: poslovi će se obavljati na području Općine Tordinci

5. Javni poziv vrijedi od: 19.01.2023.  do 27.01.2023.

6. Radno iskustvo: osoba s radnim ili bez radnog iskustva

7. Opis poslova:

 • Dostava namirnica
 • Priprema obroka u kućanstvu korisnika
 • Održavanje čistoće stambenog prostora
 • Briga o higijeni i osobnom izgledu
 • Pomoć u socijalnoj integraciji
 • Posredovanje u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.)
 • Pružanje psihosocijalne podrške korisnicima kroz razgovore i druženje
 • Pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima
 • I druge poslove vezane za skrb starijih osoba.

8. Uvjeti:

Nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a, bez obzira na duljinu prijave u evidenciji.

NAPOMENA: Prednost pri zapošljavanjuimaju pripadnice ciljanih skupina koje pripadaju teže zapošljivim/ranjivim skupinama u lokalnoj zajednici i to:

 • žene od 50 godina i više,
 • žene s invaliditetom,
 • žrtve trgovanja ljudima,
 • žrtve obiteljskog nasilja,
 • azilantice,
 • žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.
 • liječene ovisnice o drogama,
 • povratnice s odsluženja zatvorske kazne unutar 6 mjeseci,
 • pripadnice romske nacionalne manjine,
 • beskućnice,
 • samohrane majke,
 • osobe s 3 i više djece.

Prijavi na Javni natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • Zamolba za posao
 • Životopis (uz obveznu naznaku kontakt broja)
 • Preslika dokaza o završenoj školi; osobe bez završene škole – vlastoručno potpisana izjava;  niži razredi osnovne škole (ukoliko je svjedodžba nedostupna)- vlastoručno potpisana izjava
 • Preslika osobne iskaznice
 • Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde nakon datuma objave Javnog natječaja)
 • Dokaz o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (e-ispis)
 • Vlastoručno potpisana Privola kandidata o prihvaćanju javne objave kandidata prijavljenog na Javni natječaj (može se preuzeti na stranicama Općine Tordinci www.tordinci.hr ili osobno u zgradi Općine Tordinci, Trg hrvatskih žrtava 9, 32214 Tordinci)

Dodatna dokumentacija za pripadnice ranjivih skupina:

 • Žene od 50 godina i više

– Osobna iskaznica

 • Osobe s invaliditetom

      – Nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom

 • Žrtve trgovanja ljudima

       -Uvjerenje/potvrda Centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane  skupine žrtva trgovanja ljudima

 • Žrtve obiteljskog nasilja

       -Uvjerenje/potvrda Centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja

 • Azilantice

       -Odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP

 • Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.

       -Rješenje/uvjerenje Centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji

 • Liječene ovisnice o drogama

       -Potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama

 • Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci

       -Potvrda o otpuštanju

 • Pripadnice romske nacionalne manjine

       -Izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini

 • Beskućnice

       -Rješenje Centra za socijalne skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda Centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnik

Dodatne ranjive skupine definirane od strane Korisnika:

 • Samohrane majke

-Uvjerenje/potvrda Centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine samohrana majka

 • Osobe s 3 i više djece

-Rodni listovi za djecu

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom pozivu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog poziva, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni poziv.

Za kandidatkinje prijavljene na oglas koje ispunjavaju formalne uvjete provest će se intervju. Ako kandidatkinja ne pristupi intervjuu, smatra se da je povukla prijavu na oglas. O terminu intervjua kandidatkinje će biti obavještene pravovremeno.

Kandidatkinje će biti obaviještene o rezultatima u zakonskom roku.

Općina Tordinci zadržava pravo poništenja javnog natječaja.

Pisane prijave podnose se na adresu: Općina Tordinci, Trg hrvatskih žrtava 9, 32214 Tordinci s naznakom: Za javni natječaj – Radnica za pomoć i potporu starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju, u roku 8 dana od dana objave oglasa na oglasnim stranicama HZZ-a.

Projekt je u skladu s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU  s naglaskom na promicanje socijalne isključenosti i suzbijanja siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će se skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

KLASA: 112-01/23-01/1

URBROJ: 2196-27-02/1-23-1

Tordinci, 19. siječnja 2023.godine

OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                              Davor Adžić