J A V N I   P O Z I V

za zapošljavanje nezaposlenih osoba u Programu javnog rada Općine Tordinci u 2024. godini

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TORDINCI
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 102-01/24-01/2
URBROJ:2196-27-02/1-24-1

Tordinci, 26. ožujka 2024.godine

Temeljem mjere aktivnog zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za 2024. godinu i članka 48. Statuta Općine Tordinci „Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 09/21) Općinski načelnik Općine Tordinci raspisuje

J A V N I   P O Z I V

za zapošljavanje nezaposlenih osoba u Programu javnog rada Općine Tordinci

u 2024. godini

Mjesto rada: naselja Tordinci, Antin, Mlaka Antinska i Korođ

Broj traženih radnika/ca: 2 osobe

Naziv radnog mjesta: radnik/ca u javnom radu

Vrsta zaposlenja: na određeno; javni radovi

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Razina obrazovanja: bez kvalifikacije, završena osnovna škola, srednja škola 3 godine, srednja škola 4 godine.

Opis poslova: poslovi sukladno „Programu javnih radova u Općini Tordinci za 2024. godinu“:

 • sadnja cvijeća u središtima mjesta Korođ i Antin.
 • Uređenje okoliša oko novopostavljenog križa „krajputaša“
 • Pripremni radovi za sadnju sadnica stabala u Korođu i Antinu uz županijsku cestu

(obavještavanje mještana o sadnji, obilježavanje mjesta sadnje, uklanjanje manjeg raslinja koje se nalazi na mjestima sadnje)

 • Bojanje ograde na nogometnom igralištu NK Mladost u Antinu i NK Zrinski u Tordincima
 • Priprema i pomoć pri provođenju manifestacija i drugih događaja u Općini ( postavljanje stolica i klupa u domovima kulture, uređenje pozornice i druge pomoćne radnje za manifestacije:
 • Međunarodna smotra mađarskih folklornih skupina – u srpnju
 • 18. susret glazbenika u rujnu
 • Međunarodna smotra dječjih folklornih skupina Mađara u RH u studenom
 • Međunarodna smotra mađarskih pjevačkih zborova RH u prosincu
 • Advent u Tordincima, Antinu i Korođu u prosincu
 • „Zimsko spremanje“ u Antinu prosinac/siječanj
 • Distribucija paketa hrane i higijenskih potrepština socijalno ugroženim obiteljima na području općine Tordinci (paketi GD Crvenog križa Vinkovci)
 • Podjela letaka o važnosti razdvajanja otpada i letaka o zakonskim obvezama vezanih za kućne ljubimce sa ciljem sprječavanja nekontroliranog razmnožavanja pasa i mačaka

Natječaj je otvoren od 26.06.2024. do 05.07.2024. godine.

Radni odnos će trajati 6 mjeseci radi obavljanja privremenih poslova na provođenju „Programa javnih radova u Općini Tordinci za 2024. godinu“

Zamolbe donijeti osobno ili preporučenom poštom, svakim radnim danom od 09,00–13,00 sati u prostorije Općine Tordinci, Trg hrvatskih žrtava 9, 32 214 Tordinci s naznakom „Za natječaj-javni radovi“.

U radni odnos će biti primljeno 2 osobe, po slijedećim kriterijima:

 1. Osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada, bez obzira na duljinu prijave u Evidenciji:
 2. roditelji sa 4 i više malodobne djece,roditelji djece s teškoćama u razvoju,roditelji djece oboljele od malignih bolesti,roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja,osobe s invaliditetom,žrtve trgovanja ljudima,žrtve obiteljskog nasilja,azilant i stranac pod supsidijarnom, odnosno privremenom zaštitom kao i članovi njegove obitelji,liječeni ovisnici o drogama,povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva,osobe uključene u probaciju,pripadnici romske nacionalne manjine,beskućnici/e,hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva, hrvatski branitelji, djeca poginulih i nestalih hrvatskih branitelja

2. korisnici zajamčene minimalne naknade sukladno važećem Zakonu o socijalnoj skrbi (dalje u tekstu :ZSS), prijavljeni u Evidenciju

3. osobe prijavljene u Evidenciju dulje od 24 mjeseca

4. osobe uključene u Program Posao+

Osoba ne može ponovno biti uključena u potporu javni rad 12 mjeseci nakon prestanka trajanja mjere javni rad za tu osobu.

Kandidati su dužni uz prijavni obrazac priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. Životopis
 2. Presliku osobne iskaznice
 3. Ispis staža iz E-knjižice (s datumom izdavanja nakon dana objave natječaja)
 4. Presliku dokaza o završenoj školi
 5. Potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (s datumom izdavanja nakon dana objave natječaja)
 6. Podnositelji su u prijavi dužni naznačiti kojoj ciljanoj skupini pripadaju, te priložiti odgovarajuću potvrdu kojom se dokazuje ispunjenje statusa ciljanog korisnika, npr;

➢ Roditelji s 4 i više malodobne djece: Rodne listove za svu djecu.

➢ Roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti: Rodni listovi, dokumentacija kojom se dokazuje teškoća u razvoju djeteta odnosno oboljenje npr. potvrda liječnika i sl.

➢ Roditelji udovci: Rodni list djeteta, vjenčani list, smrtni list supružnika.

➢ Roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja: Rodni listovi djece.

➢ Osobe s invaliditetom: Rješenje o invaliditetu.

➢ Prijavni obrazac (preuzet u prostorijama Općine Tordinci), te druga odgovarajuća dokumentacija (potvrde/uvjerenja)

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.


Javni poziv će biti objavljen na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje internetskoj stranici Općine Tordinci – www.tordinci.hr i na oglasnoj ploči Općine Tordinci.

OPĆINSKI NAČELNIK

Davor Adžić, dr.med.vet.

PRIJAVNI OBRAZAC