Odluke općinskog vijeća

Izmjene i dopune Odluke o imenovanju povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta

Odluka o davanju jamstva Općine Tordinci na kratkoročni kredit Komunalnom društvu Tordinci d.o.o.

Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022 godinu

Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

Izmjene i dopune Socijalnog programa – 2023

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini naknade za rad Općinskog načelnika i plaće zamjenika Općinskog načelnika

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja usluga sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Tordinci

Odluka o pristupanju Općine Tordinci Sporazumu gradonačelnika za klimu i energiju

Odluka o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Tordinci

Plan gospodarenja otpadom Općine Tordinci

ODLUKA o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Tordinci

IZVJEŠĆE o utrošku sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake u 2017. godini

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA održavanja komunalne infrastrukture

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu u Općini Tordinci

ODLUKA o suglasnosti na zaduženje Općine Tordinci kod Erste & Steiermärkische Bank d.d.

ODLUKA o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Tordinci

ZAKLJUČAK o obvezama DVD-a Tordinci, Antin i Korođ, u vrijeme zriobe i žetve na području općine Tordinci

NAREDBA o zabrani svih vrsta spaljivanja na otvorenom za vrijeme žetve i vršidbe na području općine Tordinci u 2018. godini

ODLUKA o mjerama zaštite od požara za vrijeme zriobe, žetve i vršidbe

PLAN AKTIVNOSTI U PRIPREMI I PROVOĐENJU MJERA ZAŠTITE OD POŽARA U ŽETVI 2018. GODINE ZA PODRUČJE OPĆINE TORDINCI

ODLUKA o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Općine Tordinci

STATUT OPĆINE TORDINCI

ODLUKA o osnivanju Savjeta potrošača Općine Tordinci