PRAVILNIK O SUFINANCIRANJU UDRUGA GRAĐANA KOJE DJELUJU NA PODRUČJU OPĆINE TORDINCI

KLASA:402-08/15-02/180
URBROJ:2188/13-15-02
Tordinci, 09.12.2015.g.

Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) te čl. 46 Statuta Općine Tordinci (Službeni vjesnik VSŽ 20/13), a sukladno odredbama Zakona o udrugama (“Narodne novine”, broj 74/14), Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija – nastavno Zakon (“Narodne novine” broj 121/14), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge – nastavno: Uredba (“Narodne novine” broj 26/15), Općinski načelnik Općine Tordinci d o n o s i

PRAVILNIK
O SUFINANCIRANJU   UDRUGA  GRAĐANA  KOJE  DJELUJU  NA  PODRUČJU  OPĆINE   TORDINCI


Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom utvrđuju kriteriji, mjerila i postupci za dodjelu i korištenje sredstava proračuna Općine Tordinci udrugama.
(2) Odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na udruge, na odgovarajući se način primjenjuju i u odnosu na druge organizacije civilnog društva, kada su one, u skladu s uvjetima javnog natječaja ili poziva (u nastavku teksta: natječaj) za financiranje programa i projekata, prihvatljivi prijavitelji, odnosno partneri.
(3) Odredbe ovog Pravilnika ne odnose se na financiranje programa i projekata ustanova čiji je osnivač ili suosnivač Općina Tordinci. Iznosi financiranja tih programa i projekata bit će definirani od strane nadležnog Upravnog odjela Općine Tordinci kroz proračun Općine Tordinci i program javnih potreba.

 

 

Prihvatljive  udruge  građana  i Korisnici potpore

Članak 2.

Potpora se dodjeljuje udrugama  koje   su  registrirane, a  sjedište im je   Općina  Tordinci  i to u  sljedećim kategorijama:

gospodarskim (sajmovi i izložbe), vezane uz poljoprivredu, preradu, prehranu i ruralni razvoj,znanstveno-stručnim, vezani uz područje šumarstva, vodnoga gospodarstva, lovstva, poljoprivrede, prerade, sigurnosti hrane i kvalitete proizvoda, očuvanja okoliša, biološke raznolikosti i krajobraza, organizacije i poslovanja poljoprivrednih proizvođača te ruralnog razvoja,
sportskim, vezano uz  sve  vidove  sporta ( nogometa, rukometa, odbojka, streljaštva, borilačkih  vještina, gimnastika, šah i  dr. ),
kulturnim, vezanim  uz  sve  vidove  kulturne  djelatnosti   ( njegovanje  povijesne  baštine, pjevanja, plesa, slikarstva, izrade  raznih rukotvorina i  dr).
ostalo , vezano uz  brigu za   djecu i mlade, te  osobe  treće  životne  dobi i dr.

Članak 3.

(1) Korisnici potpore su  udruge  sa sjedištem u   Općini  Tordinci  (u daljnjem tekstu: Korisnici) i to one upisane u Registar udruga, odnosno drugi odgovarajući registar i u Registar neprofitnih organizacija,
(2) Udruge koje su registrirane izvan područja Općine Tordinci financirat će se u smanjenom obliku samo ako se njihovim programima i projektima potiče suradnja sa udrugama Općine Tordinci, odnosno ako su njihovi programi i projekti dio lokalne odnosno područne (regionalne) i međunarodne suradnje s udrugama s područja Općine Tordinci.
(3) Novoosnovane udruge, koje po prvi put prijavljuju svoj program ili udruge koje obnavljaju svoj rad, financirat će se iz pričuvnih sredstava za prve aktivnosti ili nastupe, kojom će prigodom Povjerenstvo procijeniti kvalitetu i karakter njihova rada i mogućnost prijave za jednokratne potpore.
(4) Korisnik financiranja mora uredno ispunjavati obveze iz svih prethodno zaključenih ugovora o financiranju iz javnih izvora, u suprotnom svaka prijava za financiranje novog projekta iz javnog izvora na javni natječaj bit će odbijena iz formalnih razloga, sukladno uvjetima koje propisuje Općinski načelnik Općine Tordinci  (u  daljnjem  tekstu: Općinski načelnik).
(5) Korisnik financiranja mora uredno ispunjavati obveze plaćanja doprinosa za socijalno i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza te druga davanja prema državnom proračunu i proračunima jedinica lokalne samouprave, a protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa ili projekta ne vodi se kazneni postupak i nije izrečena pravomoćna osuda za kaznena djela određena uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge ili uvjetima javnog natječaja ili javnog poziva.

Vrste potpore
Članak 4.
Općina Tordinci će financirati rad korisnika navedenih ovim Pravilnikom kroz:
Programske ili institucionalne potpore – potpore za redovni rad korisnika proračunskih sredstava Općine Tordinci kojima se osigurava trajnost i stabilnost rada onih udruga građana koje su od posebnog značaja za Općinu Tordinci, a što su udruge prijavile na godišnji natječaj;
Projektne potpore – za projekte koje udruge predlože na godišnji natječaj;
Jednokratne potpore – za projekte za koje udruge traže sredstva tijekom godine;
Partnerske potpore – potpore za projekte koje udruge provode u partnerstvu s Općinom Tordinci ili drugim partnerima na razini lokalne i/ili regionalne samouprave ili nacionalnoj razini;
Potpore za sufinanciranje projekata financiranih iz drugih izvora – potpore za sufinanciranje projekata koje udruge realiziraju sredstvima drugih donatora (ministarstva, fondovi EU, druge domaći i strani donatori).

Nadležnost za aktivnosti u postupku odobravanja financiranja

Članak 5.

Za provedbu odredbi ovog Pravilnika u postupcima dodjele sredstava za financiranje projekata u područjima iz čl.2. ovog pravilnika nadležni su Upravni odjeli Općine Tordinci sukladno Pravilniku o unutarnjem redu.

Članak 6.

Općina Tordinci će, prije objave javnog poziva ili natječaja, izraditi obrasce natječajne dokumentacije temeljem kojih će udruge prijavljivati svoje programe ili projekte.

Članak 7.

Općina Tordinci će pri financiranju programa i projekata primjenjivati osnovne standarde planiranja i provedbe financiranja, odnosno praćenja i vrednovanja financiranja i izvještavanja, definirane Uredbom.

Mjerila za financiranje

Članak 8.

Općina Tordinci će dodjeljivati sredstva za financiranje programa i projekata udrugama, potencijalnim korisnicima (u daljnjem tekstu: Korisnici) uz uvjet da:
su upisani u odgovarajući Registar;
su registrirani kao udruge, zaklade, ustanove ili druge pravne osobe čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti (organizacije civilnoga društva )
su se svojim statutom opredijelili za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom;
su uredno ispunili obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Općine Tordinci i i drugih javnih izvora;
nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Općine Tordinci;
se protiv Korisnika, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela definirana Uredbom;
te uredno predaju sva izvješća Općini Tordinci i drugim institucijama.

 

Članak 9.

Općina Tordinci neće iz proračuna Općine financirati aktivnosti udruga koje se sukladno Zakonu i drugim pozitivnim propisima smatraju gospodarskom djelatnošću udruga.

Javni natječaj

Članak 10.

(1) Financiranje programa i projekata u područjima navedenim u čl. 2 ovog pravilnika provodi se putem Javnog natječaja, čime se osigurava transparentnost dodjele financijskih sredstava a kojeg raspisuje Općinski načelnik.
(2) Općinski načelnik  raspisuje Javni natječaj najmanje jednom godišnje za prikupljanje prijava.
(3) Javnim natječajem određuju se rokovi i uvjeti za podnošenje prijava, sklapanje  ugovora o korištenju  potpore, te  izvješćivanja  u  vezi utroška dobivenih  sredstava.
(4) Sva komunikacija između Korisnika i Općine  obavlja se isključivo pisanim putem, preporučenom poštom s povratnicom ili   predajom  na urudžbeni  zapisnik.

Članak 11.

Natječaj s cjelokupnom natječajnom dokumentacijom objavljuju se na mrežnim  stranicama Općine Tordinci, a obavijest o objavljenom natječaju može se objaviti i u  dnevnim glasilima, na  društvenim mrežama i slanjem elektroničke pošte na odgovarajuće adrese.

Članak 12.

Financijska sredstva proračuna Općine Tordinci dodjeljuju se bez objavljivanja natječaja, odnosno izravno, samo u iznimnim slučajevima:
kada nepredviđeni događaji obvezuju davatelja financijskih sredstava da u suradnji s udrugama žurno djeluje u rokovima  u kojima nije moguće provesti standardnu natječajnu proceduru i problem je moguće riješiti samo izravnom dodjelom bespovratnih financijskih sredstava,
kada se financijska sredstva dodjeljuju udruzi ili skupini udruga koje imaju isključivu nadležnost u području djelovanja i/ili zemljopisnog područja za koje se financijska sredstva dodjeljuju, ili je udruga jedina organizacija operativno sposobna za rad na području djelovanja i/ili zemljopisnom području na kojem se financirane aktivnosti provode,
kada se financijska sredstva dodjeljuju udruzi kojoj su zakonom, drugim propisom  ili aktom  dodijeljene određene javne ovlasti  (Crveni križ i dr.),
kada se prema mišljenju Povjerenstva, u čijem radu sudjeluju predstavnici nadležnog Upravnog odjela Općine Tordinci i, jednokratno dodjeljuju financijska sredstva do 5.000,00 kuna za aktivnosti koje iz opravdanih razloga nisu mogle biti planirane u godišnjem planu udruge, a ukupan iznos tako dodijeljenih sredstava iznosi najviše 5% svih sredstava planiranih u proračunu za financiranje svih programa i projekata udruga.

Članak 13.

(1) Korisnik podnosi Prijavu za potporu  na obrascu »Prijava za dodjelu potpore« iz Priloga I. ovoga Pravilnika.
(2) Uz Prijavu, Korisnik dostavlja obaveznu dokumentaciju navedenu u Prilogu II. ovoga Pravilnika.
(3) Prijava se  podnosi   do  roka  utvrđenog  Javnim natječajem, koji ne može biti kraći od 30 dana od datuma objave natječaja, preporučeno poštom, kurirom ili osobno (predaja na urudžbeni zapisnik), uz napomenu (npr. naziv natječaja)
(4) Svi propisani obrasci trebaju biti potpisani od strane osobe ovlaštene za zastupanje i ovjereni službenim pečatom i dostavljeni u izvorniku.

Članak 14.

(1) Natječaj za podnošenje prijedloga projekta ili programa biti će otvoren najmanje 30 dana od datuma objave.
(2) Ocjenjivanje prijavljenih projekta ili programa, donošenja odluke o financiranju projekata ili programa i vrijeme potpisivanja ugovora s udrugama čiji su  projekti ili programi prihvaćeni za financiranje mora biti dovršeno u roku od 45 dana, računajući od zadnjeg dana  za dostavu  prijava programa ili projekta.

Članak 15.

(1) Po isteku roka za podnošenje prijava na natječaj, povjerenstvo nadležnog upravnog odjela Općine Tordinci pristupit će postupku ocjene ispunjavanja propisanih (formalnih) uvjeta natječaja, a sukladno odredbama Uredbe i ovog Pravilnika.
(2) Samo potpuna  i  na  vrijeme  dostavljena Prijava  za dodjelu potpore  ulazi u postupak administrativne kontrole.

Članak 16.

U postupku provjere ispunjavanja formalnih uvjeta natječaja provjerava se:

je li prijava dostavljena na pravi natječaj ili javni poziv i u zadanome roku
je li zatraženi iznos sredstava unutar financijskih pragova postavljenih u natječaju ili javnom pozivu
ako je primjenjivo, je li lokacija provedbe projekta prihvatljiva
ako je primjenjivo, jesu li prijavitelj i partner prihvatljivi sukladno uputama za prijavitelje natječaja
jesu li dostavljeni, potpisani i ovjereni svi obvezni obrasci te
jesu li ispunjeni drugi formalni uvjeti natječaja.

 

Članak 17.

Ocjena ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja ne smije trajati duže od 15 dana od dana zaprimanja prijave, u slučaju da je prijava poslana u roku, nakon čega predsjednik/ca Povjerenstva donosi odluku koje se prijave upućuju u daljnju proceduru, odnosno stručno ocjenjivanje, a koje se odbijaju iz razloga ne ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja.

Članak 18.

(1) Sve udruge čije prijave budu odbijene iz razloga ne ispunjavanja propisanih uvjeta, o toj činjenici moraju biti obaviještene u roku od najviše osam dana od dana donošenja odluke, nakon čega imaju narednih osam dana od dana prijema obavijesti, podnijeti prigovor Općinskom načelniku koji će u roku od tri dana od primitka prigovora odlučiti o istome.
(2) U slučaju prihvaćanja prigovora od strane Općinskog načelnika, prijava će biti upućena u daljnju proceduru, a u slučaju neprihvaćanja prigovora prijava će biti odbijena.

Članak 19.

U slučaju promjene podataka iz Prijave/Zahtjeva (naziv, adresa, ime banke i broj žiro-računa, ime, prezime i OIB odgovorne osobe), Korisnik se obvezuje dostaviti ažurne podatke i dokaze u roku od 8 dana od dana nastanka promjene.

Ocjenjivanje prijavljenih programa ili projekata i javna objava rezultata

Članak 20.

(1) Povjerenstvo za ocjenjivanje je stručno procjenjivačko tijelo koje  sačinjavaju predstavnici Općine Tordinci.
(2) Povjerenstvo ima 3 člana koje imenuje Općinski načelnik sukladno kriterijima utvrđenim ovim Pravilnikom.
(3) Svi članovi Povjerenstva dužni su potpisat izjavu o nepristranosti i povjerljivosti.

Članak 21.

Povjerenstvo za ocjenjivanje razmatra i ocjenjuje prijave koje su ispunile formalne uvjete natječaja sukladno kriterijima koji su propisani uputama za prijavitelje te daje prijedlog za odobravanje financijskih sredstava za programe ili projekte, o kojem, uzimajući u obzir sve činjenice, odlučuje Općinski načelnik.

Članak 22.

(1) Nakon donošenja odluke o programima ili projektima kojima su odobrena financijska sredstva, Općina Tordinci će javno objaviti rezultate natječaja s podacima o udrugama, programima ili projektima kojima su odobrena sredstva i iznosima odobrenih sredstava financiranja.
(2) Općina Tordinci će, u roku od 8 dana od donošenja odluke o dodjeli financijskih sredstava obavijestiti udruge čiji projekti ili programi nisu prihvaćeni za financiranje o razlozima ne financiranja njihova projekta ili programa uz navođenje ostvarenog broja bodova po pojedinim kategorijama ocjenjivanja.

 

Članak 23.

(1) Nakon administrativne kontrole svih prijava i zahtjeva vrši  se  bodovanje  svih  zahtjeva  i  to prema  slijedećim kriterijima:

I. Nastupi  i natjecanja
Na  općinskom  nivou                             1  bod
Na županijskom nivou                                     3  boda
Na  državnom  nivou                             7  bodova
Inozemna   gostovanja                                   10  bodova

Broj  nastupa/natjecanja na  pojedinom nivou  množi  se osnovnim  brojem  bodova  za  pojedinu razinu.
Kod  vrednovanja  broj  bodova   po ovom  kriteriju uzima se broj  bodova koji  je  ostvaren  za  najvišu  razinu nastupa i/ili natjecanja.

II. Uključenost  djece i  mladih do 18  godina  starosti
Ukupno uključeno  do  10 – ero djece                    1  bod
Od  10 – 30 članova                             3  boda
Od 31  do 50  članova                              7  bodova
Više   od  51  člana                              10  bodova

III.   Masovnost   članova  udruge:
Do  10 članova                                 1 bod
Od 11 – 30 članova                             3 boda
Od 31 – 50  članova                              5  bodova
Od 51  – 100 članova                              7 bodova
Od 101 članova   na dalje                         10 bodova

IV. Vrijeme  djelovanja   udruge :
Djelovanje od 1- 3 godina                         1 bod
Djelovanje od 3- 7  godina                         3 boda
Djelovanje od 7- 14  godina                         7 bodova
Djelovanje od 14 –  dalje                         10 bodova

V. Organizacija  manifestacija  (  takmičenja, sajmova, tribina  , predavanja ) tijekom  godine  koja   su značajna za  Općinu Tordinci,  a u koju   je uključeno
Do 50 sudionika                            1  bod
Od  51 do 100 sudionika                         3 boda
Od  101 do  200  sudionika                         5 boda
Od 201 do  300  sudionika                         7 boda
Iznad  301  sudionika                                    10 bodova

 

VI. Značajnost  manifestacije za  Općinu  Tordinci  (promocija u  bilo kojem  vidu, sportska  natjecanja  i  sl. )
– nema  značenja                             0 bodova
– značajno                                 3 boda
– vrlo  značajno                              7 bodova
– naročito  značajno                            10 bodova

(2) Za  svaki od  propisanih  kriterija, izuzev  kriterija   pod točkom  VI. ,  podnositelj zahtjeva  uz  prijavu  na  javni natječaj dostavlja odgovarajuće  dokaze.
(3) Ukoliko Povjerenstvo za pojedini dokaz izrazi sumnju  na  terenu i uvidom u  dokumentaciju  podnositelja zahtjeva  izvršit će  provjeru.  Odluka Povjerenstva je konačna.
(4)  Bodove za utvrđeni kriterij pod red. brojem VI.  ocjenu, odnosno  bodove  daje    Povjerenstvo.  Ukoliko  se članovi povjerenstva ne  mogu  dogovoriti   o jedinstvenom  broju  bodova, tada  svaki od  članova daje   svoje  bodove, a  u ukupnom  zbroju  vrednuje    se prosječni  broj  bodova (bodovi  svakog  člana  se  zbroje, te  podijele  sa  brojem    prisutnih  članova  Povjerenstva koje  vrednuje podnijeti  zahtjev).

(5) Podnositelj  zahtjeva  kod  podnošenja   prijave   dokaze   prema kojima  se  vrši  bodovanje    prilaže    prema  stanju    31. 12.  godine koja   je  prethodila podnošenju    prijave  na   Javni natječaj.
(6) Broj bodova za pojedinu udrugu / korisnika  izračunava se na način da se svi bodovi  iz  ovog članka zbroje i  na  taj  način utvrđuje   ukupni  ostvareni  broj  bodova.
(7) Udruga  koja je ostvarila  najveći  broj  bodova nalazi  se na   prvom  mjestu  liste, a   sa  najmanjim  brojem  bodova na  zadnjem  mjestu i to za  svaku  kategoriju.
Sklapanje ugovora o financiranju programa ili projekata

Članak 24.

(1) Sa svim udrugama kojima su odobrena financijska sredstva Općina Tordinci će potpisati ugovor o financiranju programa ili projekata najkasnije 30 dana od dana donošenja odluke o financiranju.
(2) U slučaju da je odobreno samo djelomično financiranje programa ili projekta, nadležni upravni odjel Općine Tordinci ima obvezu prethodno pregovarati o stavkama proračuna programa ili projekta i aktivnostima u opisnom dijelu programa ili projekta koje treba izmijeniti, koji postupak je potrebno  okončati prije potpisivanja ugovora. Tako izmijenjeni obrasci prijave postaju sastavni dio ugovora.
(3) Temeljem sklopljenih ugovora iz st. 1 i 2 ovog članka, Upravni odjel za financije, razvoj i gospodarstvo vrši isplatu potpore na račun Korisnika u rokovima utvrđenim Ugovorom.

Prigovor na odluku o dodjeli financijskih sredstava

Članak 25.

Udrugama kojima nisu odobrena financijska sredstva, može se na njihov zahtjev u roku od 8 dana od dana primitka pisane obavijesti o  rezultatima natječaja omogućiti uvid u ocjenu njihovog programa ili projekta uz pravo Općine Tordinci da zaštiti tajnost podataka o osobama koje su ocjenjivale program ili projekt.

Članak 26.

Općina Tordinci i će udrugama koje su nezadovoljne odlukom o dodjeli financijskih sredstava omogućiti pravo na prigovor.
Članak 27.

(1) Prigovor se može podnijeti isključivo na natječajni postupak te eventualno bodovanje nekog kriterija sa 0 bodova, ukoliko udruga smatra da je u prijavi dostavila dovoljno argumenata za drugačije bodovanje.
(2) Prigovor se ne može podnijeti na odluku o neodobravanju sredstava ili visini dodijeljenih sredstava.

Članak 28.

(1) Prigovori se podnose Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, upravne, opće, pravne i imovinske poslove u pisanom obliku, u roku od 8 dana od dana dostave pisane obavijesti o rezultatima natječaja, a odluku po prigovoru, uzimajući u obzir sve činjenice donosi Općinski načelnik.
(2 ) Rok za donošenje odluke po prigovoru je osam dana od dana primitka prigovora.
(3) Prigovor ne odgađa izvršenje odluke i daljnju provedbu natječajnog postupka.
(4) Odluka Općinskog načelnika je konačna.
(5) Postupak dodjele financijskih sredstava udrugama je akt poslovanja i ne vodi se kao upravni postupak te se na postupak prigovora ne primjenjuju odredbe o žalbi kao pravnom lijeku u upravnom postupku, nego se postupak utvrđuje ovim Pravilnikom.

Članak 29.

Općina Tordinci će u suradnji s korisnikom financiranja, s ciljem poštovanja načela transparentnosti trošenja proračunskog novca i mjerenja vrijednosti povrata za uložena sredstva pratiti provedbu financiranih programa ili projekata udruga, sukladno Zakonu o udrugama, Zakonu o fiskalnoj odgovornosti, Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, Uredbi, ovom Pravilniku i drugim pozitivnim propisima.

Članak 30.
Vrednovanje provedenog programa ili projekta u pravilu provodi i sam korisnik  financijskih sredstava dodatnim analizama rezultata  programa ili projekta (samovrednovanje, anketni upitnici i dr.).

Zabrana dvostrukog financiranja

Članak 32.

Bez obzira na kvalitetu predloženog programa ili projekta Općina Tordinci neće dati financijska sredstva za aktivnosti koje se već financiraju iz državnog proračuna i po posebnim propisima – kada je u pitanju ista aktivnost, koja se provodi na istom području, u isto vrijeme i za iste korisnike, osim ako se ne radi o koordiniranom sufinanciranju iz više različitih izvora.

Prihvatljivost troškova

Članak 33.

(1) Odobrena sredstva financijske potpore korisnik je dužan utrošiti isključivo za realizaciju programa/projekta/manifestacije/inicijative utvrđenog Proračunom i Ugovorom.
(2) Sredstva se smatraju namjenski utrošenim ako su korištena isključivo za financiranje prihvatljivih i opravdanih troškova u realizaciji programa utvrđenog ugovorom.
(3) Svako odstupanje od proračuna bez odobrenja nadležnog upravnog odjela Općine Tordinci smatrat će se nenamjenskim trošenjem sredstava.

Neprihvatljivi troškovi

Članak 34.

Neprihvatljivim troškovima projekta ili programa smatraju se:
dugovi i stavke za pokrivanje gubitaka ili dugova;
dospjele kamate;
stavke koje se već financiraju iz javnih izvora;
kupovina zemljišta ili građevina, osim kada je to nužno za izravno provođenje projekta/programa, kada se vlasništvo mora prenijeti na udrugu i/ili partnere najkasnije po završetku projekta/programa;
gubitci na tečajnim razlikama;
zajmovi trećim stranama.
troškovi reprezentacije, hrane i alkoholnih pića (osim u iznimnim slučajevima kada se kroz pregovaranje s nadležnim upravnim odjelom Općine Tordinci dio tih troškova može priznati kao prihvatljiv trošak),
troškovi smještaja (osim u slučaju višednevnih i međunarodnih programa ili u iznimnim slučajevima kada se kroz pregovaranje s nadležnim upravnim odjelom Općine Tordinci i dio tih troškova može priznati kao prihvatljiv trošak),

Obveza dokumentiranja projektnih aktivnosti  od strane korisnika financiranja

Članak 35.

(1) Korisnik financiranja je u obvezi voditi precizne i redovite račune vezane uz provođenje projekta ili programa koristeći odgovarajuće računovodstvene sustave sukladno  propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija.
(2) Računi i troškovi vezani uz projekt ili program moraju biti lako prepoznatljivi i provjerljivi. To se može ostvariti korištenjem odvojenih računa za dani projekt ili program ili osigurati da se troškovi vezani uz projekt ili program mogu lako identificirati i pratiti do i unutar računovodstvenih i knjigovodstvenih sustava udruge.

Članak 36.

Korisnik financiranja je obvezan omogućiti davatelju financijskih sredstava, inspektorima proračunskog nadzora Ministarstva financija i svim vanjskim revizorima koji vrše provjere sukladno Uredbi da provjere, ispitivanjem dokumenata ili putem kontrola na licu mjesta, provođenje projekta ili programa i po potrebi izvrše reviziju na temelju prateće dokumentacije za račune, računovodstvene dokumente i sve ostale dokumente relevantne za financiranje projekta ili programa, i u razdoblju od sedam godina nakon završne isplate.

Povrat sredstava

Članak 37.

Općina Tordinci će od Korisnika financiranja u pisanom obliku zatražiti povrat sredstava za provedbu odobrene potpore u slučaju kada utvrdi da Korisnik financiranja:
nije realizirao program ili projekt utvrđen proračunom i ugovorom,
nije utrošio sva odobrena sredstva,
sredstva nije koristio namjenski,
iz neopravdanih razloga nije podnio izvješće u propisanom roku.

Članak 38.

(1) Korisnik financiranja će Općini Tordinci, najkasnije u roku od 45 dana od primitka zahtjeva, sukladno uputama davatelja financijskih sredstava da to učini vratiti sve iznose uplaćene preko utvrđenog konačnog iznosa kao i sva neutrošena sredstva te nenamjenski utrošena sredstva.
(2) Ukoliko korisnik ne vrati sredstva u roku koji je utvrdila Općina Tordinci, Općina Tordinci će povećati dospjele iznose dodavanjem zatezne kamate.
(3) Iznosi koji se trebaju vratiti davatelju financijskih sredstava mogu se prebiti bilo kojim potraživanjem koje korisnik financiranja ima prema Općini Tordinci. To neće utjecati na pravo ugovornih stranaka da se dogovore o plaćanju u ratama.

Članak 39.

U slučaju kada korisnik financiranja ne vrati sredstava Općini Tordinci, Općina Tordinci donijet će odluku da u narednom periodu prijave koje na natječaj pristignu od strane tog prijavitelja ne uzme u razmatranje.
(2) U tom slučaju, takva odredba mora biti istaknuta u natječaju.

Završne odredbe
Članak 40.

Odluka iz članka 23. ovoga Pravilnika je konačna i nije upravni akt.
Članak 41.
Odredbe natječajne dokumentacije vezane za financiranje udruga sredstvima proračuna Općine Tordinci koje nisu definirane ovim Pravilnikom ili su u suprotnosti s odredbama snažnijih akata (Uredba i Zakon), primjenjivat će se direktno na način kako su ih definirale odredbe tih akata.

Članak 42.

Ovaj pravilnik se ne primjenjuje na udruge koje se financiraju temeljem posebnih zakona (dobrovoljna vatrogasna društva, Crveni križ i dr.)

 

 

Članak 43.

Sastavni dio ovog pravilnika su Prilog I. Prijava za dodjelu potpore, Prilog II, Prilog III Izvješće o utrošku sredstava s prilozima i Prilog IV Potpisna lista.

Članak 44.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na mrežnoj stranici Općine Tordinci.

Općinski načelnik
Željko Matanović