POPIS UGOVORA U OPĆINI TORDINCI U 2015.god.

 POPIS UGOVORA U OPĆINI TORDINCI ZA 2015.god.

 

Red Br.  PREDMET UGOVORA                  NAZIV DATUM SKLAPANJA

UGOVORA

        OIB   VRIJEDNOST       UGOVORA

  (u kunama)

1. Ugovor o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih škola

 

POLET d.o.o., Kralja Tomislava1, Vinkovci   16.01.2015.  49026633125  
2. Ugovor o prijenosu prava i obveza iz Ugovora o koncesiji za obavljanje djelatnosti opskrbe prirodnim plinom PRVO PLINARSKO DRUŠTVO D.O.O. i

PRVO PLINARSKO DRUŠTVO-DISTRIBUCIJA PLINA D.O.O.

A.Stepinca 27, Vukovar

  28.01.2015.  58292277611

51543249867

 
3. Ugovor o subvencioniranju dijela cijene prijevoza redovnih učenika srednjih škola PANTURIST d.d.

Sv. L. Bogdana Mandića 33, Osijek

   12.01.2015.  33930043548  
4. Ugovor o provođenju sustavne deratizacije na području općine Tordinci PESTRID d.o.o.

Š. Petefija 109, Bilje

   19.02.2015.  16818401381  20,00+PDV

po domaćinstv

100,00+PDV

trgovine i ugost. objekti

5. Ugovor o osnivanju prava služnosti VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

D. Žanića-Karle 47a

Vinkovci

  01.04.2015.  30638414709  
6. Ugovor TIP-TIP Veterinarsko higijeničarski servis

J. Lovretić 10, Vinkovci

 

 

 

 

  24.03.2015.  10318639910  6.000,00

bez PDV-a

godišnje

+ pojedine usluge

 

7. Ugovor o cesiji VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. i

ORION PROJEKT d.o.o.

 

  23.03.2015.  30638414709

75458205278

 
8. Ugovor o međusobnim pravima i obvezama u svezi stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa

-DARIO MILETIĆ

-ANAMARIJA KNEZOVIĆ

-SILVIJA LUKADINOVĆ

-JELENA ANTINAC

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

Radnička cesta 1, Zagreb

 20.04.2015.

Za period

07.04.2015.-  06.04.2015.

 9154729390  
9. Dodatak VI.

osnovnog Ugovora o neposrednom sudjelovanju Fonda u sufinanciranju programa sanacije divljih odlagališta komunalnog otpada na području Općine Tordinci

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

Radnička cesta 80, Zagreb

 15.04.2015.  85828625994  
10. Ugovor o sufinanciranju ili financiranju zapošljavanja nezaposlenih osoba u javnom radu financiranju 100%

Pomoć u kući starim i nemoćnim osobama

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

Radnička cesta 1, Zagreb

 28.04.2015.  9154729390  106.609,80
11. Ugovor o sufinanciranju ili financiranju zapošljavanja nezaposlenih osoba u javnom radu financiranju 100%

Uređenje općine i zaštita kulturne baštine

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

Radnička cesta 1, Zagreb

 14.05.2015.  9154729390  255.863,52
12. Odluka o odabiru korisnika sredstava Fonda radi neposrednog sufinanciranja energetskih pregleda sustava javne rasvjete davanjem sredstava pomoći FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

Radnička cesta 80, Zagreb

 11.05.2015.    31.250,00
13. Ugovor o uporabi javne površine-terase OBRT ZA UGOSTITELJSTVO,CAFFE BAR STARS

Trg hrvatskih žrtava 9, Tordinci

 30.04.2015.    160,00

mjesečno u

periodu od

01.05.do

30.09.2015.

14. Ugovor o uporabi javne površine – terase Caffe bar Four stars

I.L.Ribara 2D, Korođ

 30.04.2015.    35,00

mjesečno u

periodu od

01.05.do

30.09.2015.

15. Ugovor o uporabi javne površine Milković d.o.o.

I.L.Ribara 115, Korođ

 30.04.2015.  52263560695  20,00

mjesečno u

periodu od

01.05.do

30.09.2015.

16. Ugovor o kreditu  br.1845800000 ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.

Jadranski trg 3a, Rijeka

 08.05.2015.  23057039320  
17. Sporazum o suradnji u provođenju međunarodnog programa Eko-škole u RH za 2015. godinu UDRUGA LIJEPA NAŠA

Heinzelova 6/II, Zagreb

 31.01.2015.  38798315529  5.000,00
18. Ugovor o cesiji VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. i

ORION PROJEKT d.o.o.

 

 15.05.2015.  30638414709

75458205278

 207,81 temeljem  Zahtjeva br.3 po  Ugovoru  244/D/2014 od    03.10.2014.
19. Ugovor o cesiji VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. i

VODOPRIVREDA d.d.

 15.05.2015.  30638414709

27870534650

 17.506,69

temeljem Zahtjeva br.3 po Ugovoru 244/D/2014 od 03.10.2014.

20. Ugovor o djelu ZORAN GOMAN

Anđela Gabrijela 3, Vinkovci

 05.05.2015.  81940069288  2.000,00
21. Ugovor o cesiji VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. i

ORION PROJEKT d.o.o.

 

 19.06.2015.  30638414709

75458205278

 142,03 temeljem Zahtjeva br.4 po Ugovoru 244/D/2014 od 03.10.2014.
22. Ugovor o cesiji VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. i

VODOPRIVREDA d.d.

 19.06.2015.  30638414709

27870534650

 11.938,99 temeljem Zahtjeva br.4 po Ugovoru 244/D/2014 od 03.10.2014
23. Ugovor o sufinanciranju provedbe medijske kampanje borbe protiv ovisnosti GRADOVI I OPĆINE VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE  05.03.2015.    3.000,00

za 2015.god.

24. Dopuna «Ugovora o pružanju pravne pomoći uz naknadu u paušalnom iznosu» od 01.05.2014.god. DAVOR ĆAVAR, ODVJETNIK

I.Gundulića 10, Vinkovci

 

 04.05.2015.    2.000,00

+PDV

mjesečno

25. Odluka o odabiru korisnika sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje nabave komunalne opreme-kanti i kontejnera za sakupljanje komunalnog otpada na području Općine Tordinci FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

Radnička cesta 80, Zagreb

 18.06.2015.  85828625994  80% procijenjene vrijednosti
26. Ugovor o međusobnim pravima i obvezama u svezi stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa

– IVANA MARIĆ

 

 

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

Radnička cesta 1, Zagreb

 09.07.2015.

Za period

1.7.2015.-

30.6.2016.

 9154729390  
27. Ugovor o uporabi javne površine CAFFE BAR «ACAPULCO»

Trg hrvatskih žrtava 12, Tordinci

 30.04.2015.    150,00

mjesečno u

periodu od

01.05.do

30.09.2015

28. Ugovor o cesiji VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. i

ORION PROJEKT d.o.o.

 

 08.07.2015.  30638414709

75458205278

 532,22 temeljem Zahtjeva br.5 po Ugovoru 244/D/2014 od 03.10.2014.
29. Ugovor o cesiji VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. i

VODOPRIVREDA d.d.

 08.07..2015.  30638414709

27870534650

 45.356,26 temeljem Zahtjeva br.5 po Ugovoru 244/D/2014 od 03.10.2014
30. Ugovor o cesiji VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. i

ORION PROJEKT d.o.o.

 

 27.07.2015.  30638414709

75458205278

 173,42 temeljem Zahtjeva br.6 po Ugovoru 244/D/2014 od 03.10.2014.
31. Ugovor o cesiji VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. i

VODOPRIVREDA d.d.

 27.07.2015.  30638414709

27870534650

 14.696,10 temeljem Zahtjeva br.6 po Ugovoru 244/D/2014 od 03.10.2014
32. Ugovor o sufinanciranju usluga predškolskog odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi DJEČJI VRTIĆ MEDENJAK  15.05.2015.    500,00

mjesečno

33. Ugovor

Usluga Energetski pregled javne rasvjete u naseljima Općine Tordinci

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE IVAN LEŠIĆ

M. A. Reljkovića 13, Vinkovci

 01.09.2015.  34759290942  29.375,00

sa pdv-om

34. Ugovor o zakupu poslovnog prostora  

TRGOVINE BOSO D.O.O.

Sajmište 2, Vukovar

 

 

 21.09.2015.  25983292698  4.000,00

mjesečno

35. Ugovor o sufinanciranju usluga predškolskog odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi CENTAR ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ VINKOVCI  01.09.2015.  68478848439  500,00

mjesečno

36. Ugovor o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih škola POLET d.o.o.

Trg kralja Tomislava 1, Vinkovci

 11.09.2015.

za period rujan-prosinac 2015.

 49026633125  
37. Ugovor za nabavu komunalne opreme-kanti, kontejnera GRADATIN d.o.o.

Livadarski put19

10360 Sesvete

 25.09.2015.  79147056526  160.638,75

sa PDV-om

38. Ugovor o neposrednom sudjelovanju Fonda u sufinanciranju projekta energetske učinkovitosti «Energetski pregled sustava javne rasvjete»davanjem sredstava pomoći FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

Radnička cesta 80

10000 Zagreb

 25.09.2015.  85828625994  17.625,00

sa PDV-om

39. Ugovor o subvencioniranju dijela cijene prijevoza redovnih učenika srednjih škola PANTURIST D.D.

Sv. L. B. Mandića 33

Osijek

 za razdoblje

rujan-

prosinac

 33930043548  
40. Anex ugovora o izradi izmjera poljoprivrednog zemljišta s određivanjem inudacijskog pojasa od 07.12.2012. GIS D.O.O.

GEODETSKI URED

Kuhačeva 14

Osijek

   87351300625  14.271,70

bez PDV-a

41. Anex ugovora o izradi parcelizacije poljoprivrednog zemljišta s odvajanjem inudacijskog pojasa od 07.12.2012. GIS D.O.O.

GEODETSKI URED

Kuhačeva 14

Osijek

   87351300625  18.918,87

bez PDV-a

42. Ugovor br.268/15

O sufinanciranju troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola s područja Općine Tordinci

 

HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ D.O.O.

Strojarska cesta 11

Zagreb

 27.10.2015.

za razdoblje  rujan 2015.-  lipanj 2016.

 80572192786  12,5% od cijene

pretplatne ili priključne

karte

za dnevna

putovanja

43. Ugovor o subvencioniranju cijene relacijskih pokaznih karata ČAZMATRANS VUKOVAR D.O.O.

Vinkovačka 50

Vukovar

 17.09.2015.

za razdoblje  rujan-prosinac  2015.

 99617488144  
44. Ugovor br. 46034

O neposrednom sufinanciranju nabave komunalne opreme-kanti i kontejnera za sakupljanje komunalnog otpada na području Općine Tordinci, davanjem sredstava pomoći

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

Radnička cesta 80

10000 Zagreb

 30.10.2015.  85828625994  128.511,00