SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA ZA OSNOVNOŠKOLCE

REPUBLIKA HRVATSKA

Vukovarskosrijemska županija

OPĆINA TORDINCI

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Klasa:602-02/16-02/102

Urbroj:2188/13-16-02

 

Tordinci, 01.09.2016. god.

 

Na temelju članka  47. Statuta Općine Tordinci („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije“ br.  20/13), Općinski načelnik je donio slijedeću

 

                                                                                               ODLUKU

                                                        o sufinanciranju nabave udžbenika za osnovnu školu za

                                                                                        2016/2017 godinu

I.

Donosi se Odluka o sufinanciranju nabave udžbenika za osnovnu školu za sve učenike osnovne škole s prebivalištem u Općini Tordinci. Sredstva za sufinanciranje nabave udžbenika osigurana su u Proračunu Općine Tordinci.

 

II.

Nabava udžbenika sufinancira se za sljedeće kategorije:

  • za učenike od 1. do 4. razreda u iznosu od 300,00kn
  • za učenike od 5. do 8. razreda u iznosu od 700,00kn

 

III.

Sufinanciranje se vrši na temelju zahtjeva predanog od strane roditelja ili skrbnika.

IV.

Zahtjev za sufinanciranje treba sadržavati podatak o OIB-u i presliku IBAN računa na koji će se doznačiti sredstva. Zahtjev se podnosi u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Tordinci do 30. rujna 2016. godine.

V.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnim pločama i internetskoj stranici Općine Tordinci.

 

Općinski načelnik

Željko Matanović, v.r.

ZAHTJEV-ZA-SUFINANCIRANJE-NABAVE-UDŽBENIKA