JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Tordinci – usmenim javnim nadmetanjem

Na temelju članka 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09,143/12, 152/14) i Odluke o  raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu

Općine Tordinci, Klasa: 943-01/5-01/157 , Urbroj: 2188/13-15-01, od 17.09.2015 godine, koju je donijelo Općinsko vijeće Općine Tordinci, Općinski načelnik Općine Tordinci, raspisuje:

 

                                                                              JAVNI NATJEČAJ

                                                     za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Tordinci

                                                                  -usmenim javnim nadmetanjem

  I. PREDMET PRODAJE I OSNOVNI PODACI O NEKRETNI:

Poslovna-poljoprivredna ljekarna u Korođu, Petefi Šandora, br. 12:

Redni broj Katastarska

čestica

Površina Početna prodajna cijena Jamčevina

1,00%

1. 114 1791m² 283.420,00kn 2.834,20kn

Na parceli je izgrađena poslovna i pomoćna građevina.

Poslovna građevina je prizemnica izgrađena na sjevernu među parcele. Gabarit građevine je 20,00m x 10,00m, a gabarit dvorišne pomoćne građevine je 4,00m x 10,00m.

Poslovni prostor sastoji se od prodajnog prostora, skladišnih prostora i sanitarnog čvora.

Pomoćni prostor u dvorištu također se može koristiti kao skladišni prostor.

Parcela je uređena i ograđena. Prilazi građevinama su betonirani. Ostale površine su travnate.

Građevina je priključena na niskonaponsku električnu mrežu, mjesni vodovod, kanalizaciju (septička jama) i telefonsku mrežu.

 

II. UVJETI NADMETANJA

Nekretnine se prodaju javnim nadmetanjem ponuditelja u kojem se ponuditelji usmeno nadmeću o visini ponude, koje će se održati u prostorijama Općine Tordinci u petak  16.12.2016. godine od 12,00 sati.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe koje su najkasnije na dan održavanja nadmetanja položile jamčevinu u visini 1% od početne cijene nekretnina.

Jamčevina  se uplaćuje  na žiro račun Općine Tordinci broj: 2402006-1845800000  model:68   poziv na broj odobrenja:7757-OIB  uz naznaku svrhe uplate „Jamčevina za natječaj „

Najpovoljnijem ponuditelju jamčevina će se uračunati u ponuđenu cijenu, a ostalim sudionicima natječaja će se vratiti. U slučaju da odabrani ponuditelj odustane od sklapanja ugovora o kupoprodaji gubi pravo na povrat jamčevine.

Valjanost prijave ponuditelj dokazuje prilaganjem uplatnice o uplaćenoj jamčevini i dokazom o državljanstvu, odnosno registraciji pravne osobe.

 

III. KRITERIJ ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

Javno nadmetanje provodi se povećanjem usmene ponude. Najmanji iznos prvog povećanja usmene ponude iznosi 5% od početne cijene.

Predsjednik Povjerenstva će okončati usmeno nadmetanje istekom dvije minute od davanja najpovoljnije ponude, te odluku o okončanju unijeti u zapisnik.

U slučaju kada se za nadmetanje za pojedinu nekretninu valjano prijavi samo jedan natjecatelj ili je natjecatelj osoba koja za tu nekretninu ostvaruje pravo prvenstva, a ispunjava opće i posebne uvjete iz natječaja, ne provodi se daljnje nadmetanje povećanjem usmene ponude, već Povjerenstvo odmah donosi odluku o okončanju nadmetanja i utvrđuje početni iznos cijene ili naknade kao najpovoljniju ponudu te takvu odluku unosi u zapisnik.

 

IV. UVJETI PLAĆANJA

Ponuditelj koji uspije u nadmetanju dužan je u roku od 8 dana od poziva sklopiti ugovor o prodaji. Kod plaćanja prodajne cijene odjednom rok plaćanja je 15 dana od dana sklapanja ugovora. Kod plaćanja prodajne cijene u obrocima, prvi obrok iznosi 40% ugovorene prodajne cijene umanjene za uplaćenu jamčevinu i plaća se u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora, a preostali dio duga kupac plaća u 3 (tri) mjesečna beskamatna obroka.

Iznimno, na zahtjev kupca, općinski načelnik može odobriti obročno plaćanje kupoprodajne cijene i na veći broj mjesečnih obroka, ali ne više od 12 (dvanaest) mjesečna beskamatna obroka.

Porez na promet nekretnina, kao i ostale izdatke u svezi s predajom u posjed i prijenosom prava vlasništva snosi kupac.

 

V. PONIŠTENJE NATJEČAJA

Načelnik Općine Tordinci zadržava pravo poništenja natječaja i pravo ne prihvatiti niti jednog ponuditelja bez posebnog obrazloženja.

 

VI. INFORMACIJE

Sve informacije u svezi predmetnog natječaja mogu se dobiti na telefon 032/580-985, radnim danom od 9.oo do 14.00 sati tijekom trajanja roka za dostavu ponuda.

 

 

Klasa:940-01/16-02/122                                                                                                                 OPĆINA TORDINCI

Urbroj:2188/13-16-02                                                                                                                            NAČELNIK

Tordinci,08.12. 2016                                                                                                                          Željko Matanović