N A T J E Č A J za udruge iz kulture i društvenih djelatnosti

Javni natječaj za financiranje projekata/ programa u kulturi- manifestacije, u religiji i ostalim društvenim djelatnostima koje provode udruge za opće dobro na području

Općine Tordinci

 

Općina Tordinci poziva udruge koje provode projekte/programe u kulturi – manifestacije, religiji i ostalim društvenim djelatnostima, a koje provode udruge za opće dobro na području Općine Tordinci da se prijave na financijsku podršku projektima koji doprinose razvoju kapaciteta udruga i opće dobro u zajednici.

(2) Udruge sukladno ovom Javnom natječaju mogu prijaviti projekt/program za sljedeća prioritetna područja:

– iz područja kulture – manifestacije

– iz područja religije

– iz područja ostalih društvenih djelatnosti

 

(4) Ukupno planirana vrijednost Natječaja je

– 80.000,00 kuna za programe iz kulture

– 70.000,00 kuna za programe iz religije

– 60.000,00 kuna za programe iz ostalih društvenih djelatnosti

 

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 2.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 30.000,00 kuna.

 

(5) Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 30 dana, a završava 01.03.2018. godine.

 

(6) Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti najviše jedan projekt u okviru ovog Javnog natječaja, na razdoblje provedbe do 12 mjeseci. Ista udruga može biti partner na više projekata unutar prioritetnih područja Natječaja.

Prijavu projekta na Natječaj može podnijeti udruga koja je upisana u Registar udruga i djeluje najmanje jednu godinu u Republici Hrvatskoj zaključno s danom objave Javnog natječaja, koja je programski usmjerena na rad u području koje se financiraju ovim Javnim natječajem, a što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge, koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija i koja je ispunila ugovorne obveze prema Općini Tordinci te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.

 

Prije potpisa ugovora udruga će morati priložiti dokaze da se protiv odgovorne osobe u udruzi i voditelja projekta ne vodi kazneni postupak, te da udruga ima podmirene sve doprinose i plaćen porez.

 

(7) Kako se može ostvariti prednost u financiranju projekta i tko nema pravo prijave na Javni natječaj detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje.

 

(8) Prijedlozi projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama www.tordinci.hr

 

Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom ili osobno (predaja u urudžbenom uredu) na sljedeću adresu:

 

 

Općina Tordinci

Trg hrvatskih žrtava 9. 32214 Tordinci

“ Javni Natječaj za prijavu projekata/programa u kulturi – manifestacije, a koje provode udruge za opće dobro u Općini Tordinci

– ne otvaraj ”

 

 

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

 

Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog natječaja.

Udruge kojima nisu odobrena sredstva imaju pravu prigovora općinskom načelniku ili im prijave nisu prihvaćene potom prigovor podnose pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela i to u roku od 8 dana od dana primitka obavijesti.

 

(9) Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti pismeno i elektroničkim putem, email: opcina.tordinci@vu.t-com.hr.

 

 

KLASA:421-01/18-02/16

URBROJ: 2188/13-18-02

 

Tordinci, 30. siječanj 2018.

 

 

 

Općinski načelnik

Željko Matanović

 

Odluka o naćinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Tordinci za 2018 godinu

Obrazac opisa programa ili projekta udruge

Obrazac proračuna

Obrazac-izjave-o-nepostojanju-dvostrukog-financiranja

Obrazac-izjave-o-partnerstvu-

Obrazac životopisa-

Izjava o tocnosti i istinitosti podataka

Uputa-za-prijavitelje-udruge