O D L U K A o usvajanju Izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom na području općine Tordinci