Novosti

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA I UKLJUČENJE U PROJEKT „TU SMO ZA VAS – FAZA IV“

Javni poziv za  iskaz interesa objavljuje se temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Tu smo za vas – faza IV“ kodni broj: SF.3.4.11.01.0557, u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – prevencija institucionalizacije“, koji se financira iz Europskog socijalnog fonda+, a provodi se u okviru Programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.“

Razdoblje provedbe projekta „Tu smo za vas – faza IV“  započinje s datumom 15. veljače 2024. godine te traje 36 mjeseci. Razdoblje pružanja usluga pripadnicima ciljnih skupina je 29 mjeseci, a bit će obuhvaćeno 84 pripadnika ciljne skupine. Javni poziv bit će otvoren do kraja provedbe projekta.

Usluge potpore i podrške uključuju: 
1. organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane i dr.);
2. obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.);

3. održavanje osobne higijene

4.  zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba
5.  mjesečnu isporuku paketa higijenskih potrepština.


Javni poziv je namijenjen pripadnicima ciljnih skupina: 


1. Osobe starije od 65 godina;

●koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina ovog Poziva ičiji mjesečni prihodi:
-za samačka kućanstva ne prelaze iznos 120% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta
-za dvočlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 200% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta


– za višečlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 300% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta i

●koji istovremeno ne koriste sljedeće usluge-usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, te

2. Odrasle osobe s invaliditetom:

● koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina ovog Poziva i

● koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta–oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja i

● koji istovremeno ne koriste sljedeće usluge: usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, i

● čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.

Pripadnici ciljnih skupina mogu svoje prijave dostaviti osobno na adresu:

OPĆINA TORDINCI, TRG HRVATSKIH ŽRTAVA 9 – TORDINCI

Prijave moraju biti potpune, a svi obrasci i izjave dostupne su na stranicama Općine Tordinci, kao i u prostorijama Općine Tordinci.

Obvezna dokumentacija za I. Ciljnu skupinu: Osobe starije od 65 godina:
1.    Preslika osobne iskaznice (obostrana), putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika;
2.    Obrazac prijave na Javni poziv za iskaz interesa – ispunjen i potpisan;
3.    Izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva – ispunjena i potpisana;
4.    Potvrda o visini dohodaka i primitaka iz Porezne uprave za zadnji dostupni mjesec koji je dostupan u evidenciji Porezne uprave(u slučaju dvočlanog kućanstva i višečlanog kućanstva potvrdu je potrebno dostaviti i za svakog člana kućanstva).


Obvezna dokumentacija za II. Ciljnu skupinu: Odrasle osobe s invaliditetom:
1.    Preslika osobne iskaznice (obostrana), putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika;
2.    Obrazac prijave na Javni poziv za iskaz interesa – ispunjen i potpisan;
3.    Izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva – ispunjena i potpisana;
5.    Preslika Potvrde o upisu u Registar osoba s invaliditetom iz koje je vidljivo da osoba ima oštećenje trećeg ili četvrtog stupnja težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti ili nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u kojem je naveden treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti.

6. Potvrda o visini dohodaka i primitaka iz Porezne uprave za zadnji mjesec koji je dostupan u evidenciji Porezne uprave(u slučaju da osoba s invaliditetom živi u dvočlanom kućanstvu s osobom koja je starija od 65 godina i projektni je sudionik ili višečlanom kućanstvu s osobom/osobama koje su starije od 65 godina).


Upućujemo sve pripadnike ciljne skupine da s pažnjom pročitaju tekst Javnog poziva i svoje prijave dostave čim prije – iskazi interesa ocjenjuju se po redoslijedu zaprimanja. Nakon što zaprimimo 84 prijava prihvatljivih korisnika, formirat će se lista čekanja, a prednost ima potencijalni sudionik čiji je iskaz interesa zaprimljen ranije.

JAVNI POZIV

IZJAVA O ČLANOVIMA ZAJEDNIČKOG KUĆANSTVA

IZJAVA POTVRDA POREZNE UPRAVE

OBRAZAC PRIJAVE ZA KORISNIKE

Javni poziv za podnošenje prijava za ostvarivanje prava na pomoć umirovljenicima

Na inicijativu župana Vukovarsko-srijemske županije, i ove godine, provodi se  mjera  „Od slavonskih polja pa do stola“ kojoj je cilj pomoć umirovljenicima slabijeg imovnog stanja.

Slijedom navedene mjere, Vukovarsko-srijemska županija na svojim službenim stranicama dana  19. ožujka 2024. godine objavila je  Javni poziv za podnošenje prijava za ostvarivanje prava na pomoć umirovljenicima sa prebivalištem na području Vukovarsko-srijemske županije za 2024. godinu.

Pomoć umirovljenicima koja se dodjeljuje ovim  Javnim pozivom odnosi se na pomoć osobama korisnicima mirovinskog prava sa prebivalištem na području Vukovarsko-srijemske županije u obliku vrijednosnog  bona u iznosu do 80,00 €.

Vrijednosni bon se odnosi na paket s prehrambenim proizvodima lokalnih proizvođača.

Uvjeti koje moraju ispunjavati prijavitelji na Javni poziv

1. Prebivalište odnosno stalni boravak na području Vukovarsko-srijemske županije

2. Podnositelj zahtjeva mora biti korisnik mirovinskog prava u RH ili u inozemstvu

3. Mjesečni iznos mirovinskih primanja u mjesecu prije podnošenja zahtjeva ne smije prelaziti cenzus  :

– samac………………………………………..…… 270,00 €

– dvočlana obitelj ……………………………… 550,00 €

4. Podnositelj zahtjeva i supružnik ili izvanbračni drug  ne smije imati nikakve druge prihode (od imovine, od kapitalnih ulaganja, dionica i sl) osim primanja po osnovi mirovinskog prava.

Navedeni Javni poziv biti će otvoren 30 dana od dana objave na službenim stranicama Vukovarsko-srijemske županije.

Prijave na Javni poziv s dokumentacijom se podnose u zatvorenoj omotnici, preporučenom poštom ili neposredno u pisarnicu Županije, na adresu:

  VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

 Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, Glagoljaška 27, 32100 Vinkovci

  „ Prijave na Javni poziv za podnošenje prijava za ostvarivanje prava na pomoć umirovljenicima sa prebivalištem na području Vukovarsko-srijemske županije za 2024. godinu“.

Sve informacije u svezi Javnog poziva mogu se dobiti u Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb na telefon  032/344-214.

Link Javnog poziva

Križni put “Putem masovnih grobnica”

Župa Presvetog Trojstva u Tordincima već tradicionalno po XXIII. put organizira i poziva na križni put “Putem masovnih grobnica” u spomen heroja Domovinskog rata. Ove je godine to u subotu 23. ožujka 2024. Hodočasti se pješice po mjestima/selima gdje su nakon Domovinskog rata pronađene masovne grobnice (Tordinci-Antin-Korođ-Ćelije). Pobožnost započinje u 8 sati u Tordincima, a završava oko 15 sati u Ćelijama – sa sv. misom za sve poginule, stradale i nestale u Domovinskom ratu.