Odluke općinskog vijeća

Program javnih potreba socijalne skrbi u Općini Tordinci za 2020. godinu

Program utroška sredstava od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH

Program javnih potreba udruga u kulturi za 2020. godinu

Program građenja komunalne infratrukture u Općini Tordinci za 2020. godinu

Program održavanja komunalne infrastrukture u 2020 godini

Program javnih potreba športskih udruga za 2020. godinu

Izmjene i dopune Programa javnih potreba socijalne skrbi u Općini Tordinci za 2019. godinu

Izmjene i dopune Programa potreba udruga u kulturi za 2019. godinu

Izmjene i dopune Programa potreba športskih udruga za 2019. godinu

Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019 godinu

Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u općinkom vijeću Općine Tordinci za 2020. godinu

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika

Odluka o usvajanju Strategije raspolaganja i upravljanja nekretninama Općine Tordinci

Odluka o davanju suglasnosti o cijeni vodnih usluga

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada (1)

Odluka o usvajanju Plana gospodarenja otpadom

Plan gospodarenja otpadom Općine Tordinci

Odluka o nerazvrstanim cestama 2019

Odluka o komunalnom redu Općine Tordinci

Odluka o davanju suglasnosi za provedbu projekta izgradnje pješačke staze u naselju Korođ

Odluka o davanju suglasnosi na opće uvjete obavljanja dimnjačarskih poslova

Ispravak Zaključka o obvezama DVD-a Tordinci i DVD Korođ, u vrijeme zriobe i žetve na području općine Tordinci

Ispravak Naredbe o zabrani svih vrsta spaljivanja na otvorenom za vrijeme žetve i vršidbe na području općine Tordinci

Ispravak Odluke o mjerama zaštite od požara za vrijeme zriobe, žetve i vršidbe

Ispravak Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Tordinci za 2018. godinu

Odluka o usvajanju Procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća u Općini Tordinci

Zaključak o obvezama DVD-a Tordinci i Korođ u vrijeme zriobe i žetve na području općune Tordinci

Naredba o zabrani svih vrsta spaljivanja na otvorenom za vrijeme žetve i vršidbe na području općine Tordinci

Odluka o mjerama zaštite od požara za vrijeme zriobe, žetve i vršidbe

Plan aktivnosti u provođenju mjera zaštite od požara za 2019. godinu

Odluka o usvajanju Izvjesca o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu u Općini Tordinci

Odluka o usvajanju Izvjesca o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za 2018. godinu u Općini Tordinci

Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika

Odluka o komunalnom doprinosu

Odluka o imenovanju Povjerenstva za dodjelu poticaja za kupovinu i izgradnju nekretnina na području Općine Tordinci

Odluka o mjerama poticanja kupovine i izgradnje nekretnina na području Općine Tordinci

Odluka o iznosu paušalne obveze za privatne iznajmljivače

Odluka o komunalnoj naknadi

Odluka o vrijednosti boda u komunalne naknade

Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Tordinci za 2019. godinu

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika

Izmjene i dopune Programa potreba športskih udruga za 2018. godinu

Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

Izmjene i dopune Programa javnih potreba socijalne skrbi u Općini Tordinci za 2018. godinu

Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

Izmjene i dopune Programa potreba udruga u kulturi za 2018. godinu

Izmjene i dopune Plana nabave Općine Tordinci za 2018 godinu

Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Tordinci u 2018. godini

Program utroška sredstava od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH

Program održavanja komunalne infrastrukture u 2019 godini

Program javnih potreba udruga u kulturi za 2019. godinu

Program javnih potreba športskih udruga za 2019. godinu

Program javnih potreba socijalne skrbi u Općini Tordinci za 2019. godinu

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

Plan javne nabave Općine Tordinci za 2019. godinu

Odluka o imenovanju mrtvozornika

Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Tordinci

Odluka o pokriću dijela planiranog manjka u Proračunu Općine Tordinci iz prethodnog razdoblja

Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u općinkom vijeću Općine Tordinci za 2019. godinu

ODLUKA o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Tordinci

IZVJEŠĆE o utrošku sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake u 2017. godini

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA održavanja komunalne infrastrukture

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu u Općini Tordinci

ODLUKA o suglasnosti na zaduženje Općine Tordinci kod Erste & Steiermärkische Bank d.d.

ODLUKA o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Tordinci

ZAKLJUČAK o obvezama DVD-a Tordinci, Antin i Korođ, u vrijeme zriobe i žetve na području općine Tordinci

NAREDBA o zabrani svih vrsta spaljivanja na otvorenom za vrijeme žetve i vršidbe na području općine Tordinci u 2018. godini

ODLUKA o mjerama zaštite od požara za vrijeme zriobe, žetve i vršidbe

PLAN AKTIVNOSTI U PRIPREMI I PROVOĐENJU MJERA ZAŠTITE OD POŽARA U ŽETVI 2018. GODINE ZA PODRUČJE OPĆINE TORDINCI

ODLUKA o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Općine Tordinci

STATUT OPĆINE TORDINCI

ODLUKA o osnivanju Savjeta potrošača Općine Tordinci

Promjena veličine fonta