Novosti

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE TORDINCI U 2023. GODINI

JAVNI POZIV

Za dostavu prijedloga za dodjelu Javnih priznanja Općine Tordinci u 2023. godini

Javna priznanja Općine Tordinci su:

 • ZLATNA PLAKETA OPĆINE TORDINCI – „Zlatni grb Općine Tordinci“

Zlatna plaketa Općine Tordinci dodjeljuje se građanima Općine Tordinci i drugim građanima Republike Hrvatske za izuzetne rezultate postignute u gospodarstvu, znanosti, zdravstvu, kulturi, športu i drugim djelatnostima na području općine Tordinci i od posebnog su utjecaja za daljnji razvitak Općine Tordinci i Republike Hrvatske.

Prijedlog za dodjelu „Zlatne plakete Općine Tordinci“ može dati općinski načelnik, natpolovična većina svih vijećnika Općinskog vijeća, poduzeća i druge pravne osobe.

 • SREBRNA PLAKETA OPĆINE TORDINCI – „Srebrni grb Općine Tordinci“

Srebrna plaketa Općine Tordinci dodjeljuje se građanima Općine Tordinci i drugim građanima Republike Hrvatske, gospodarskim i drugim subjektima za kontinuirano obavljanje djelatnosti i postizanje rezultata koji doprinose boljitku Općine Tordinci.

Prijedlog za dodjelu „Srebrne plakete Općine Tordinci“ može dati općinski načelnik,  vijećnik Općinskog vijeća, poduzeća i druge pravne osobe, udruge građana.

 • POVELJA OPĆINE TORDINCI – Proglašenje počasnim građaninom Općine Tordinci

Počasnim građaninom Općine Tordinci može se proglasiti osoba posebno zaslužna za promicanje položaja i ugleda Općine Tordinci,  promicanje demokratskog društva i razvoj Općine Tordinci u cjelini.

Prijedlog za dodjelu Povelje može dati općinski načelnik i natpolovična većina svih vijećnika Općinskog vijeća.

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja podnosi se u pismenom obliku Odboru za dodjelu javnih priznanja Općine Tordinci i obvezno mora sadržavati:

 • ime i prezime odnosno naziv podnositelja prijedloga
 • ime i prezime odnosno naziv fizičke ili pravne osobe koja se predlaže za javno priznanje
 • naziv javnog priznanja i područje na koje se odnosi prijedlog sa jasnim određenjem zasluga, doprinosa ili postignuća zbog kojih se javno priznanje predlaže
 • životopis o postignutim rezultatima i zaslugama za pojedinca, odnosno podatke o pravnoj ili fizičkoj osobi koja se predlaže za dodjelu javnog priznanja sa odgovarajućim obrazloženjem i eventualnom dokumentacijom kojom se potkrepljuje obrazloženje

Rok za dostavu inicijativa je zaključno do 08. svibnja 2023. godine, a dostavljaju se poštom na adresu: OPĆINA TORDINCI, Trg hrvatskih žrtava 9, 32214 Tordinci, s naznakom „JAVNA PIZNANJA U 2023. GODINI“ ili osobno u Jedinstveni upravni odjel Općine Tordinci.

Program ZAŽELI – Projekt TU SMO ZA VAS – FAZA III – Javna tribina predstavljanje projekta

Dana 06.04.2023. u prostorijama Općine Tordinci održana je javna tribina – predstavljanje projekta “Tu smo za vas – faza III”. U kratkom predstavljanju prezentirani su ciljevi projekta, a potom je uslijedila podjela radne odjeće zaposlenim ženama.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Vrijednost projekta “Tu smo za vas – faza III” iznosi 987.290,00 HRK / 131.305,90 EUR, a trajat će ukupno 8 mjeseci. Cilj projekta je zapošljavanje 20 žena ciljanih skupina, koje će se brinuti kroz 6 mjeseci za minimalno 120 krajnjih korisnika: stare i nemoćne osobe s područja općine Tordinci

Sadržaj teksta isključiva je odgovornost Općine Tordinci.

Program ZAŽELI – Projekt TU SMO ZA VAS – FAZA III -Podjela higijenskih potrepština krajnjim korisnicima – ožujak 2023.g.

Jedan od mjerljivih ishoda elemenata projekta su i osigurane higijenske potrepštine za 144 krajnja korisnika tijekom trajanja svih 6 mjeseci u kojem su nezaposlene žene zaposlene na projektu. Svaki mjesec obilazimo krajnje korisnike i dijelimo im higijenske potrepštine (fotografije podijeljenih potrepština u ožujak 2023.g.)

Read More

Javni poziv za zapošljavanje nezaposlenih osoba u Programu javnog rada Općine Tordinci u 2023. godini

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TORDINCI
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 112-01/23-01/2
URBROJ:2196-27-02/1-23-1

Tordinci, 21. ožujka 2023.godine

Temeljem mjere aktivnog zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za 2023. godinu i članka 48. Statuta Općine Tordinci „Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 09/21) Općinski načelnik Općine Tordinci raspisuje

J A V N I   P O Z I V

za zapošljavanje nezaposlenih osoba u Programu javnog rada Općine Tordinci u 2023. godini

Mjesto rada: naselja Tordinci, Antin, Mlaka Antinska i Korođ

Broj traženih radnika/ca: 2 osobe

Naziv radnog mjesta: radnik u javnom radu

Vrsta zaposlenja: na određeno; javni radovi

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Razina obrazovanja: bez kvalifikacije, završena osnovna škola, srednja škola 3 godine, srednja škola 4 godine.

Ciljane skupine koje imaju pravo na zapošljavanje u Programu javnog rada:

1. Osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada, bez obzira na duljinu prijave u Evidenciji:

 • roditelji sa 4 i više malodobne djece,
 • roditelji djece s teškoćama u razvoju,
 • roditelji djece oboljele od malignih bolesti,
 • roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja,
 • osobe s invaliditetom,
 • žrtve trgovanja ljudima,
 • žrtve obiteljskog nasilja,
 • azilant i stranac pod supsidijarnom, odnosno privremenom zaštitom kao i članovi njegove obitelji,
 • liječeni ovisnici o drogama,
 • povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva,
 • osobe uključene u probaciju,
 • pripadnici romske nacionalne manjine,
 • beskućnici/e,
 • hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva

Osobe koje su radile u javnim radovima unazad 12 mjeseci ne mogu biti uključene u javni rad.

Opis poslova: Komunalni radovi sukladno programu „Program javnih radova Općine Tordinci u 2023. godini“

Kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

– zamolba za posao sa kontakt podacima (telefon, mobitel)
– životopis
– preslika osobne iskaznice
– podatak o duljini prijave u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

– dokaz o ispunjavanju jednog od uvjeta ciljanih skupina

– izjava o davanju suglasnosti za korištenje osobnih podataka


Osobe koje se prijavljuju na Javni poziv dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu:


Općina Tordinci, Trg hrvatskih žrtava 9, 32 214 Tordinci, putem pošte (preporučeno) ili osobno od 21.ožujka do 29.ožujka 2023. godine s naznakom „Za zapošljavanje u javnom radu.“

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.


Javni poziv će biti objavljen na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – www.hzz.hr , internetskoj stranici Općine Tordinci – www.tordinci.hr i na oglasnoj ploči Općine Tordinci.

OPĆINSKI NAČELNIK

Davor Adžić, dr.med.vet.

Promjena veličine fonta